Warsztat terapii zajęciowej w Nowielinie i Pyrzycach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowielinie powstał 1 grudnia 2002 r. Obecnie mieści się pod dwoma adresami: Nowielin 40 oraz ul. Kwiatowa 3a  w Pyrzycach (filia Warsztatu)

Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów rozporządzenia MGPIPS z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.  Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz przez lokalny samorząd

Nasza placówka obejmuje terapią społeczną i zawodową 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz  wspiera rodziny naszych uczestników.

Rehabilitacja prowadzona jest przez wykwalifikowaną kadrę: psychologa, muzykoterapeutę, pedagogów, terapeutów i rehabilitanta. Kierownikiem Warsztatu jest Pani Anna Prokop.

WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników, która umożliwia zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Główną metodą terapeutyczną stosowaną w WTZ jest terapia zajęciowa, która realizowana jest w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, stolarni, plastyczno- artystycznej, komputerowo- poligraficznej, krawieckiej oraz ceramiki.

Celem działania Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Rehabilitacja społeczna i zawodowa realizowana jest przede wszystkim przez:

 • przygotowanie do maksymalnie samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego,
 • przygotowanie do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w samoobsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych,
 • przygotowanie do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich i udziału w różnych formach życia towarzyskiego,
 • przygotowanie do prostych prac zarobkowych,
 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,
 • udział w kursach i szkoleniach zawodowych,
 • podejmowanie praktyk oraz staży zawodowych.

W ramach dodatkowych zajęć nasi uczestnicy biorą udział w licznych rajdach turystycznych- są członkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, zawodach sportowych, wystawach prac, koncertach, wyjazdach rehabilitacyjno- wypoczynkowych, spotkaniach integracyjnych itp.

Zajęcia w warsztacie odbywają się w 6 pracowniach: