Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowielinie

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do pracy powstała w 2018 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pyrzycach. Dyrektorem szkoły jest mgr Marzanna Paprocka. Szkoła Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Edukacja trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o rok, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia ucznia.

Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz na miarę możliwości podjęcia aktywności zawodowej. Kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. Kształcenie uczniów oparte jest o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne, sporządzone przez zespół TEAM czyli wszystkich specjalistów pracujących z uczniami. Klasy liczą do 4 uczniów. Pobyt w szkole oraz zajęcia specjalistyczne są bezpłatne.

Podczas zajęć realizowane są treści z zakresu:

•    FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE – zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz zdobywają nowe wiadomości i umiejętności z zakresu szeroko pojętego środowiska społeczno-kulturowego. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

•    ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ – służą dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliższym i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób, również z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej (AAC), odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej.

•    ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ – pozwalają rozwijać wyobraźnię, służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi uczniami. Rozwijają wyobraźnię, uczą twórczego myślenia, szukania ciekawych rozwiązań i pomysłów, pobudzają rozwijanie indywidualnych zainteresowań i odkrywanie uzdolnień artystycznych uczniów.

•    WYCHOWANIE FIZYCZNE – zajęcia pozwalają usprawniać obniżone funkcje ruchowe uczniów, kształtować sylwetkę, podnosić odporność i zdrowie organizmu, korygować wady postawy. Gry i zabawy sportowe uczą sportowej rywalizacji, umiejętności przestrzegania zasad fair play, wzajemnej współpracy w sportach drużynowych.

•    PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy na miarę ich możliwości. Uczniowie uczą się wykonywania czynności pracy w pracowniach szkolnych. Uzyskują pomoc w określeniu swoich predyspozycji do wykonywania różnych zawodów i świadomego przyjęcia własnych ograniczeń i przeciwwskazań do wykonywania wielu zawodów. Uczniowie rozwijają indywidualne zainteresowania zawodowe oraz kształtują poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

•    ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – Mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Polegają na usprawnianiu zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Zajęcia mają na celu maksymalne usprawnianie tych funkcji psychomotorycznych, które są najmniej zaburzone. Optymalne korygowanie zaburzonych funkcji poprzez ich wyćwiczenie oraz kompensowanie czyli wyrównywanie deficytów za pomocą mocnych stron ucznia. Wszystkie te działania podejmowane są po to, aby uczeń osiągnął najwyższy możliwy dla siebie stopień sprawności.

•    RELIGIA/ ETYKA

 

 Dowiedz się więcej