Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie

Jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pyrzycach w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Pyrzyce a PSONI.

Placówka przeznaczona jest dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
przewlekle psychicznie chorych, oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (Dom Typu ABC)  w wieku od 18 roku życia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie funkcjonuje codziennie, tj. od poniedziałku
do piątku w godz. od 700 do 1500.

ŚDS w Mielęcinie obecnie zapewnia miejsca dla 30 uczestników, którzy podzieleni są na  grupy (7-8 osobowe), według kryterium posiadanych umiejętności społecznych, sprawności psychofizycznej i zainteresowań. Zajęcia wspierająco – aktywizujące prowadzone są przez opiekunów i instruktorów terapii zajęciowej w odpowiednio przydzielonych pracowniach i warsztatach codziennie,
tj. od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 800 do 1400.

Wszystkie zadania realizowane w ŚDS obejmą w szczególności:
 1. trening umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości
  o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
  w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych oraz imprezach rekreacyjno – turystycznych
  i sportowych oraz Kiermaszach Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym
 4. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej
 5. poradnictwo psychologiczne;
 6. poradnictwo specjalisty pracy z rodziną
 7. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 8. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
  i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
  do jednostek ochrony zdrowia;
 9. niezbędną opiekę;
 10. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, masaż
 11. wyżywienie dla uczestników w formie posiłków lub produktów żywnościowych
  do przygotowania posiłków przez uczestnika;
 12. inne formy postępowania przygotowujące do uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej.
Zadania wspierająco – aktywizujące realizowane są w ramach zajęć w następujących pracowniach:
 • Pracownia gospodarstwa domowego
 • Pracownia plastyczna i rękodzieła
 • Pracownia komputerowa
 • Pracownia poznawczo – techniczna
 • Pracownia rehabilitacji ruchowej i masażu

Staramy się, aby Uczestnicy korzystający z usług oferowanych przez Nasz Dom, czuli się naprawdę jak w domu, sprzyja temu atmosfera, którą staramy się wspólnie wytworzyć, wspólnie przygotowywane posiłki, wspólne spożywanie ich, spotkania społeczności domu, integracja ze społecznością lokalną.

Staramy się zapewnić osobom z różnymi niepełnosprawnościami aktywne i autentyczne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, dające im zadowolenie z życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczuciem bliskich więzi z ludźmi oraz środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji. Ukierunkowani jesteśmy na uruchomienie całego procesu zmian w życiu uczestników, poprawę ich stanu psychicznego i fizycznego, a także nabycie umiejętności radzenia sobie z chorobą.

Zajęcia w Domu ubarwiliśmy lubianymi przez uczestników: Aromaterapią, Dniami Pięknej Duszy i Ciała, Relaksacją, Bajkoterapią, Muzykoterapią, cyklem „ Gość w Dom”, Filmoterapią, Silwoterapią.

Wierzymy, że słowo Dom nie istnieje jedynie w nazwie naszej placówki, prowadzimy wspólnie naprawdę DOM.