Logopedia

Każde dziecko uczęszczające do naszego Ośrodka jest objęte terapią logopedyczną, podczas której praca logopedy skupiona jest na usuwaniu wszelkich zakłóceń występujących w procesie porozumiewania się. Jest ona poprzedzona postawieniem diagnozy logopedycznej. Na początku roku szkolnego jest tworzony dla każdego ucznia Indywidualny Program Logopedyczny .Terapia jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z równoczesnym zwróceniem uwagi na jego zainteresowania. Przebiega w odpowiednich warunkach, w ciepłej i przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem bardzo różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych. W celu urozmaicenia żmudnych ćwiczeń korzystamy z programów komputerowych wspierających terapię i cieszących się dużym zainteresowaniem.

Badanie dziecka z zaburzoną mową obejmuje:
-wywiad dotyczący uwarunkowań rozwoju mowy;
-obserwację mowy spontanicznej dziecka
-badanie budowy i funkcjonowania narządów mowy;
-badanie słuchu,
-badanie rozumienia mowy;
-orientacyjne badanie słuchu;
-badanie funkcji oddechowo-fonacyjnych;

Terapia logopedyczna przebiega według określonego schematu postępowania:
1. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek:
– ćwiczenia oddechowe;
-ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
-ćwiczenia fonacyjne;
2. Ćwiczenia właściwe:
-wywołanie głoski w izolacji;
-utrwalanie głoski w sylabach, wyrazach i zdaniach;
-ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, automatyzacja w mowie spontanicznej.
Oprócz zajęć indywidualnych, dwa razy w tygodniu logopeda uczestniczy wraz z uczniami w grupowych zajęciach z korekty wad wymowy.