Rekrutacja

Przedszkole nie pobiera opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność dziecka (dzieci niesłyszące słabosłyszące, niewidzące, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo w tym z afazją, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnością sprzężoną). Orzeczenia te wydawane są przez  zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zawsze na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.

Do orzeczenia należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka. Wzór można pobrać tutaj (link).

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących przyjęcia Państwa dziecka do placówki, prosimy o kontakt osobisty w naszej siedzibie bądź telefoniczny pod nr telefonu:  91 887 41 31.
Istnieje możliwość obejrzenia przedszkola przez zainteresowanych rodziców.