Historia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  Z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pyrzycach oficjalnie zostało zarejestrowane w roku 1997. We wrześniu 2015 nazwa Stowarzyszenia została zmieniona na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  • Już w latach dziewięćdziesiątych  w Pyrzycach działało aktywne grono ludzi zainteresowanych losem osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Początkowo władze miasta Pyrzyce udostępniły na działalność Stowarzyszenia dwa pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.
W 1999 roku Biuro Projektu i Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach przekazało Stowarzyszeniu budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowielinie. Od tego czasu po dzień dzisiejszy znajduje się tu siedziba Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie koło w Pyrzycach.
  • Pierwszą przewodniczącą koła była Pani mgr inż. Barbara Sykucka (1997-2001). W latach 2001- 2010 przewodniczącą była św. Pamięci Pani Grażyna Kowalska. Od roku 2010 nieprzerwanie przewodniczącą jest Pani Ewa Chmielewska.
1 grudnia 2002 roku powstał Warsztat Terapii Zajęciowej, pod kierownictwem  Pani Anny Prokop. Placówka zajmująca się rehabilitacją społeczną i zawodową  dorosłych niepełnosprawnych podopiecznych.
1 czerwca 2001 roku został powołany przez Zarząd Główny PSONI w Warszawie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Specjalistyczna placówka o profilu edukacyjnym i terapeutycznym, która wspiera rozwój, organizuje nauczanie oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami w wieku od 3 do 25 roku życia.
W roku 2011 powstał Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Mielęcinie. Ośrodek  dziennego wsparcia, służący budowaniu oparcia społecznego i przygotowującą do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
W roku 2011 powstało Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, powstałe przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie.  WWRD jest bezpłatną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i rehabilitacyjną. Obejmuje specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Obecnie WWRD działa przy Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Puchatek” w Pyrzycach.
W 2013 roku powstało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek”. Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczno-rehabilitacyjną dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wczesne Wspomaganie Obecnie siedziba przedszkola znajduje się w Pyrzycach na ul. Poznańskiej.
1 października 2019 roku powstała Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Nowielinie. Placówka przeznaczona  dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Proces kształcenia w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość przedłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok. Uczniowie mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy do ukończenia 24 roku życia.

Wszystkie powyższe palcówki podlegają Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pyrzycach.