Historia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  Z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pyrzycach oficjalnie zostało zarejestrowane w roku 1997. We wrześniu 2015 nazwa Stowarzyszenia została zmieniona na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  • Już w latach dziewięćdziesiątych  w Pyrzycach działało aktywne grono ludzi zainteresowanych losem osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  • Początkowo władze miasta Pyrzyce udostępniły na działalność Stowarzyszenia dwa pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.
W 1999 roku Biuro Projektu i Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach przekazało Stowarzyszeniu budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Nowielinie. Od tego czasu po dzień dzisiejszy znajduje się tu siedziba Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie koło w Pyrzycach.
  • Pierwszą przewodniczącą koła była Pani mgr inż. Barbara Sykucka (1997-2001). W latach 2001- 2010 przewodniczącą była św. Pamięci Pani Grażyna Kowalska. Od roku 2010 nieprzerwanie przewodniczącą jest Pani Ewa Chmielewska.
27 stycznia 2003 roku powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, pod kierownictwem  Pani Anny Prokop. Placówka zajmująca się rehabilitacją społeczną i zawodową  dorosłych niepełnosprawnych podopiecznych.
1 czerwca 2001 roku został powołany przez Zarząd Główny PSONI w Warszawie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Specjalistyczna placówka o profilu edukacyjnym i terapeutycznym, która wspiera rozwój, organizuje nauczanie oraz zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami w wieku od 3 do 25 roku życia.
W roku 2011 powstał Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Mielęcinie. Ośrodek  dziennego wsparcia, służący budowaniu oparcia społecznego i przygotowującą do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.
W roku 2011 powstało Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, powstałe przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nowielinie.  WWRD jest bezpłatną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i rehabilitacyjną. Obejmuje specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Obecnie WWRD działa przy Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Puchatek” w Pyrzycach.
W 2013 roku powstało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek”. Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczno-rehabilitacyjną dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wczesne Wspomaganie Obecnie siedziba przedszkola znajduje się w Pyrzycach na ul. Poznańskiej.
1 października 2019 roku powstała Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Nowielinie. Placówka przeznaczona  dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Proces kształcenia w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość przedłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok. Uczniowie mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy do ukończenia 24 roku życia.

Wszystkie powyższe palcówki podlegają Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pyrzycach.